دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

ذهن شلوغ

دارم مقاومت می کنم که اینجا چیزی ننویسم.

گرچه معنی بدی ندارد. نگران نشو. 

شبیه تایپ لاتین اسمم وقتی کی برد، فارسی بگیرد: حشقشستو
می بینی همه چیز خوب است.