چهارشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۰

سرخوشانه

پرسیدم از حبیبی احوال دوست

گفتا:
فی بعدها عذابُن
فی قربها به از سلامت

هیچ نظری موجود نیست: