جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۵

نمی نویسم! پس هستم!

بعضی وقتها ننوشتن از نوشتن سخت تر است. چند روز است که دارم تمرین ننوشتن می کنم.