یکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

نسرين ستوده

همه آنهايي كه جايزه هاي بين المللي مي‌دهند

همه آنهايي كه شش ماه در ميان جايزه هاي بين المللي مي‌گيرند

همه آنهايي كه مي‌گويند زنان ايران ديگر نيستند و كار نمي‌كنند و بلد نيستند و ضعيفند و...

همه آنهايي كه روضه حقوق بشر و حقوق كودك و حقوق زنان را حفظند...

يادتان هست كه نسرين ستوده بيش از يك ماه بازداشت است؟
يادتان هست نسرين ستوده حقوق دان و وكيل و پيگير انجام كارها از روند قانوني اعتصاب غذا كرده است؟
مي‌دانيد اعتصاب غذاي چنين فردي يعني چطور دارد بر او مي‌گذرد؟

مي‌دانيد اين پيام ها از زندان در كجا دود مي‌شود و به جاي آن نقل و نبات بين المللي براي چه كساني و چطور پخش مي‌شود؟

حتي بردن نام ايران  در چنين شرايطي شرم آگين است.

هیچ نظری موجود نیست: