پنجشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۶

بايد بدانيم

هيچ سهمي از اين كشور نداريم.

با هر وسيله اي كه شده اين را بهمان مي باورانند.

هیچ نظری موجود نیست: