دوشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۴

درست موقعهایی که به دوستی و مهربانی نیاز داری، و درست همان لحظه ها می فهمی که چقدر تنهایی.
چقدر تنهایم!
تنها به اندازه کسی که ....!