جمعه، آذر ۱۱، ۱۳۸۴یک حسهایی هست از درون آدم! از اعماق جایی که بهش می گویند قلب یا روح! توصیفشان سخت است!