چهارشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۴

تنها آن که بزرگترین جا را
به خود اختصاص نمی دهد
از شادی لبخند بهره می تواند داشت.
آن که جای کافی برای دیگران دارد
صمیمانه تر می تواند
با دیگران بخندد
با دیگران بگرید.

"مارگت بیکل"/ ترجمهء شاملو