چهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۴

مدتها گذشت که به خودم بیآموزم که قبل از هر کس، من باید به خودم و کارم اعتقاد و اطمینان داشته باشم.
حال باید بیآموزم که قبل از خودم و بسیار بیش از خودم، هر کسی باید به من و کارم اعتقاد و اطمینان داشته باشد.
و گرنه من را و سهمی از زندگیش را با هزار عقلانیت، حذف و سانسور می کند، به هر قیمتی!
دلیلی که خودش را پناهنده به تو کرده بود!!!
یا نه! استوارتر و مصمم تر به سویی بروم که من ذره ای، حتی ذره ای از زندگی کسی نباشم! تلخ! اما تنها چاره!
بیزارم از زندگیها! بیزارم از قفسها! بیزارم از قفسهای دوست داشتنی یا دوست داشتن های قفسی.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have FREE leads for your business. Hey, these are free for the asking. All you need to do is visit my website.

Come and check it out if you get time :-)

ناشناس گفت...

Great work!
[url=http://uhnknomd.com/vcjd/vkti.html]My homepage[/url] | [url=http://zvyguqij.com/nxbl/zsao.html]Cool site[/url]

ناشناس گفت...

Thank you!
My homepage | Please visit

ناشناس گفت...

Well done!
http://uhnknomd.com/vcjd/vkti.html | http://dpwcrkun.com/iyps/fhng.html