پنجشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۹

اعتصاب كنندگان زنده اند؟!!!

نمي‌دانم فهميدن اين خيلي سخت است يا... كه ”بي خبري بدترين خبر است.”

يا آن تو يك خبري شده است يا عمو هنوز تجربه زندگيش به اينجا قد نداده است كه اين بي خبري مي‌تواند امنيت كل نظام را به هم بريزد.

15 نفر 15 روز اعتصاب كرده بودند و بعد گويا شكستند و حالا حتي يك تماس؟ يك ديدار؟ يك خبر از خودشان؟

عمو شب هاي قدر همين نزديكي هاست، خانواده ها و مردم را پر از نگراني و ناراحتي نكن تا آن شب ها... براي مزاج خودت خوبيت ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: